VšĮ „ISADD Lietuva“ dalyvauja Europos ekonominės erdvės (EEE)  finansinių mechanizmų  finansuojamos  Programos “Sveikata” https://www.eeagrants.lt/programos/kvietimai/id/111/program/1 projekto  Nr. LT03-2-SADM-K01-049  kvietime „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ su savo projektu Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų.

Europinės ekonominės erdvės  programos su šalimis donorėmis tokiomis, kaip Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas remia sritis ir atitinkamas programas:  teisingumo, pilietinės visuomenės, aplinkos, sveikatos, tyrimų ir kultūros, verslumo ir inovacijų, bei deramo darbo sritys. Mūsų projektas patenka į Europos ekonominės erdvės progamą „Sveikata“. Įgyvendinant šią programą  Lietuvoje siekiama stiprinti psichinės sveikatos paslaugas bendruomenėse bei gerinti vaikų ir jaunimo gerovę, kuriant pagalbos būdus ir metodus pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui.

2014–2021 metų laikotarpyje Europos ekonominė erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Lietuvai skiria 117,6 mln. eurų, iš jų Programai „Sveikata“ skirta 17 647 059 eur.

Projekto tinkamų išlaidų suma: 247 383,64 Eur (210 276,09 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos; 37 107,55 Eur – bendrojo finansavimo lėšos)

Projekto laikotarpis 2021 08 12 – 2024 02 12.

Projektas vykdomas 10 – tyje Lietuvos mažųjų ir vidutinių savivaldybių. Projekte dalyvauja šių savivaldybių ugdymo įstaigos ir šeimos: Birštono m., Šiaulių r., Jonavos r., Šilutės r., Jurbarko r., Palangos m., Prienų r., Varėnos r., Trakų r., Kelmės r.

Kvietimas siekia sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę mokyklinio ugdymo įstaigose 10 Lietuvos savivaldybių.   Projekto tikslas visapusiškai pritaikyti  moksliniais tyrimais pagrįstą ABA metodiką, kurios pagalba bus mažinami autizmo spektro (ir kitų raidos) sutrikimų požymiai jų turintiems vaikams, didinant socialinę integraciją ir pilnavertišką įtraukimą į švietimo sistemą.

Tikslui pasiekti numatytos dvi pagrindines veiklos: ABA terapijos taikymas autizmo spektro sutrikimų turinčiam vaikui, jaunuoliui jo natūralioje aplinkoje (aktyviai įtraukiant šeimą), bei mokymai ugdymo specialistams, pedagogams, jų asistentams pagal ABA metodiką dirbantiems su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais ugdymo įstaigose. Šios veiklos užtikrina kryptingą veikimą – ABA metodikos pagalba suburiama komanda iš pedagogo, jo asistento, vaiko, jo šeimos – tokiu būdu efektyviai ugdomas vaikų savarankiškumas, jų kalbėjimo, komunikacijos, žaidimo, skaitymo, matematikos, rašymo gebėjimai, bei formuojamas tinkamas elgesys – pykčio kontrolė, mandagus ir atsakingas bendravimas visuomenėje, saugus elgesys nepažįstamoje aplinkoje. Įgyvendinus projektą tikimasi prisidėti prie 2024 m. Lietuvos Švietimo įstatyme keliamų reikalavimų bendrojo lavinimo istaigoms – pagal galimybes, visus vaikus ir jaunuolius su specialiaisiais poreikiais įtraukti į ugdymo procesą, o svarbiausia, suteikti specialiųjų žinių pedagogams.

Taip pat šeimoms, auginančioms raidos sutrikimus turinčius vaikus bus teikiamos intensyvios mokomosios ir psichologinės konsultacijos.

TIKSLINĖ GRUPĖ: Tiesioginę projekto nauda gaunantys asmenys yra vaikai ir jaunuoliai turintys autizmo spektro sutrikimą (mišrų raidos sutrikimą, įvairiapusį raidos sutrikimą, vaikystės autizmą, netipinį autizmą, Aspergerio sindromą), kitų raidos sutrikimų, emocijų valdymo, dėmesio koncentracijos ir netinkamo/destruktyvaus elgesio problemų (vėliau ASS). Šeimos, auginančios vaikus ir jaunuolius, turinčius ASS. Dešimties savivaldybių, su kuriomis pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai, specialistai, pedagogai, spec pedagogai  ir kiti  specialistai dalyvaujantys praktiniuose ir teoriniuose mokymuose.

Netiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė: bendruomenė, kurioje gyvena, mokosi ir leidžia laisvalaikį vaikai ir jaunuoliai, turintys ASS, jų bendraamžiai (klasiokai, bendraamžiai iš neformalios ugdymo aplinkos, draugai), ugdymo istaigų bendruomenės.

VšĮ ISADD Lietuva implements it’s project Strengthening social inclusion with ABA methodology for children and young people with ASS and other developmental disorders in the call of EEA Grants Mechanisms for strengthening social integration of children and young people with high-risk behaviors and/or from disadvantaged backgrounds, funded by EEA and Norway financial mechanisms.

European Economic Area  (EEA) Financial Mechanisms with Donor countries as Iceland, Liechtenshtein and Norway is funding numerous programs in Lithuania, among witch is Program Health https://www.eeagrants.lt/en/programmes/description/program/23.

Project eligible expenditure: EUR 247 383,64 (EUR 210 276,09 grant from the EEA financial mechanism; EUR 37 107,55 budget co-financing) . 

Project implementation period:  12 August 2021 – 12 February 2024.

Area of project implementation is educational institutions and families of these Lithuanian municipalities: Birštono m., Šiaulių r., Jonavos r., Šilutės r., Jurbarko r., Palangos m., Prienų r., Varėnos r., Trakų r., Kelmės r.

The aspiration of the Project is to apply ABA methodology to children and youngsters with autism spectrum disorders in order to reduce the signs of autism or other developmental delay by increasing social integration and full inclusion in the education system. There are two main actions to achieve this ambition:  Application of ABA therapy to a ASD child in his natural environment (including his/her  family), as well as intense  ABA methodology based training for the teachers and their assisting aid. These actions implement the desired to create a team consisting of pedagogue, his assistant, the child and his family, that is backed by ABA methods and can be mostly effective in educating self supporting skills, language, communication, play, reading, mathematics, writing skills, as well as in shaping a socially acceptable behavior – anger control, good manners and responsible behavior in public, discreet conduct in foreign circumstances. The project is expected to contribute to 2024 the requirements set by the Lithuanian Law on Education for general education institutions to involve all children and young people with special needs in the educational process and most importantly to provide special knowledge to teachers.

Target groups of the project are children and young people with ASD and their families; educators from 10 municipalities of Lithuania. Indirect target group is local communities and their members.

 

Since the beginning of the project up to this date (2022 09 01) 3 text books “Pasikalbėjimo įgūdžiai” (Conversation Skills)  “Bendravimo įgūdžiai” (Social Detective Skills), “Draugystės įgūdžiai” (Friendship skills), by  Janine Toole. PhD, as well as books “Galvok ką galvoji” (Mind Your Mind) by Julie Johansen and Leigh Hay and “Nuostabioji 5 lygių skalė” (The Incredible 5 Point Scale) by Kari Dunn Buron and Mitzi Curtis had been translated and published. Also within one year Birštono m, Šiaulių raj., Šilutės raj. and Trakų raj. municipalities received intense ABA methodology based training for the teachers and their assisting aid. Total of 32 professionals. 8 families were supported with application of ABA therapy to a ASD child or youngster in his/her natural family environment. 34 individual consultations were provided to the family members bearing ASD children

                        

 

 

 

Pradėjome projekto pirmąjį etapą nuo Šiaulių raj. Voveriškių mokyklos ir Birštono gimnazijos. Abi mokyklos savo bendrojo ugdymo klasėse moko vaikus  ir  su specialiais poreikiais. Nors ABA metodas ir girdėtas, tačiau mokyklose nebuvo taikytas. Rudens  mėnesiai jau davė pirmuosius rezultatus – mokytojai džiaugiasi, kad vaikai su specialiais poreikiais geriau geba sutelkti ir išlaikyti dėmesį, mokosi bendrauti neverbalinėmis priemonėmis paveikslėlių pagalba. Pirmasis etapas truks iki vasario mėn – dar yra laiko daugiau išmokti ir praktiški užtvirtinti žinias

 

 

 

 

 

Š.m. lapkričio 30 d. kviečiame į renginį, skirtą viešinti Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų lėšomis  finansuojamą projektą “Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“. Renginio tikslas supažindinti su VšĮ ISADD Lietuva vykdomu projektu  mažosiose Lietuvos savivaldybėse, taikant  moksliniais tyrimais pagrįstą ABA metodiką.

Reginio vieta ir laikas: Technopolis Nova, salė Kastytis, Gerulaičio g. 10, Vilnius, 8.45 – 15.00 val.

Daugiau informacijos Renginio kvietimas_

Dalyvavimas nuotoliu https://us02web.zoom.us/j/84499054577?pwd=d1c5RUhlcExKUHRvWVBkREVZdDg3QT09

Webinar ID: 844 9905 4577
Passcode: 289213

 

 

 

 

 

 

 

 

Š.m. lapkričio 30 d. įvyko planuotas  renginys,  skirtas projekto “Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“  viešinimui.  Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų lėšomis  finansuojamoje programoje “Sveikata” dalyvaujantis projektas renginio metu sulaukė bendrai 102 lankytoju. Dėl pandeminės situacijos renginys vyko tiek nuotoliu, tiek gyvai. Aktualūs klausimai buvo užduoti  lektoriams  iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo pagalbos skyriaus vyriausiajai specialistei Daivai Vaišnorienei, klinikinei psichologei iš Australijos Jurai Tender, BCBA specialistei Isabella O’Donovan, Australija, mokymų koordinatorei Giedrei Skaisgirytei – Kairei  ir kt. Sėkmingai pradėtas projektas tęsiasi toliau, truks iki 2024 m kovo mėn.

Viešinimo renginio, vykusio lapkričio 30 d. pristatymas. Pristato VšĮ ISADD Lietuva direktorė Jurga Alksninienė.   https://www.dropbox.com/s/htmbiq9v9uks177/J.Alksninien%C4%97%20Projekto%20pristatymas%202021%2011%2030.mp4?dl=0

Nuo 2022 m. vasario mėn prasidėjo II -asis projekto etapas Šilutės ir Trakų rajonų Šilutės Žibų pradinėje mokykloje bei Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinėje mokykloje. Tęsis iki 2022 m. liepos 1 d.

Projekto lėšomis išversta Julie Johansen ir Leigh Hay knyga “Galvok, ką galvoji”. Apie tai, kaip svarbu pažinti  savo emocijas, kad galėtum būti jų šeimininkų ir jos nevaldytų tavęs. Pagalba mokytojui ir tėvams

 

Išversta ir naujai išleista Kari Dunn ir Mitzi Curtis knyga “Nuostabioji 5 lygių skalė”. “Daugelį metų taikau skales, konsultuodama vaikus, turinčius įvairių emocinių problemų. O taip pat ir dirbdama su suaugusiais. Nuostabioji 5 lygių skalė nuostabi tuo, kad:

  • Lengvai suprantama ir priimtina vaikams bei paaugliams.
  • Paprastai pritaikoma naujose situacijose.
  • Suteikia įrankį savarankiškai valdyti emocines reakcijas
  • Motyvuoja save kontroliuoti

Sako, Jūratė Emilija Tender, ISADD Australija, VšĮ ISADD Lietuva, klinikinė psichologė, turinti didžiulę patirtį dirbdama su asmenimis, turinčiais vystymosi, o ypač autizmo spektro, sutrikimų

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn prasidėjo III -asis projekto etapas Jurbarko  ir Prienų rajonuose, –  Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje ir Prienų Ąžuolo progimnazijoje. Tęsis iki 2023 m. vasario 1 d.