VšĮ „ISADD Lietuva“ dalyvauja Europos ekonominės erdvės (EEE)  finansinių mechanizmų  finansuojamos  Programos “Sveikata” https://www.eeagrants.lt/programos/kvietimai/id/111/program/1 projekto  Nr. LT03-2-SADM-K01-049  kvietime „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ su savo projektu Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų.

Europinės ekonominės erdvės  programos su šalimis donorėmis tokiomis, kaip Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas remia sritis ir atitinkamas programas:  teisingumo, pilietinės visuomenės, aplinkos, sveikatos, tyrimų ir kultūros, verslumo ir inovacijų, bei deramo darbo sritys. Mūsų projektas patenka į Europos ekonominės erdvės progamą „Sveikata“. Įgyvendinant šią programą  Lietuvoje siekiama stiprinti psichinės sveikatos paslaugas bendruomenėse bei gerinti vaikų ir jaunimo gerovę, kuriant pagalbos būdus ir metodus pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui.

2014–2021 metų laikotarpyje Europos ekonominė erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Lietuvai skiria 117,6 mln. eurų, iš jų Programai „Sveikata“ skirta 17 647 059 eur.

Projekto tinkamų išlaidų suma: 247 383,64 Eur (210 276,09 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos; 37 107,55 Eur – bendrojo finansavimo lėšos)

Projekto laikotarpis 2021 08 12 – 2024 02 12.

Projektas vykdomas 10 – tyje Lietuvos mažųjų ir vidutinių savivaldybių. Projekte dalyvauja šių savivaldybių ugdymo įstaigos ir šeimos: Birštono m., Šiaulių r., Jonavos r., Šilutės r., Jurbarko r., Palangos m., Prienų r., Varėnos r., Trakų r., Kelmės r.

Kvietimas siekia sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę mokyklinio ugdymo įstaigose 10 Lietuvos savivaldybių.   Projekto tikslas visapusiškai pritaikyti  moksliniais tyrimais pagrįstą ABA metodiką, kurios pagalba bus mažinami autizmo spektro (ir kitų raidos) sutrikimų požymiai jų turintiems vaikams, didinant socialinę integraciją ir pilnavertišką įtraukimą į švietimo sistemą.

Tikslui pasiekti numatytos dvi pagrindines veiklos: ABA terapijos taikymas autizmo spektro sutrikimų turinčiam vaikui, jaunuoliui jo natūralioje aplinkoje (aktyviai įtraukiant šeimą), bei mokymai ugdymo specialistams, pedagogams, jų asistentams pagal ABA metodiką dirbantiems su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais ugdymo įstaigose. Šios veiklos užtikrina kryptingą veikimą – ABA metodikos pagalba suburiama komanda iš pedagogo, jo asistento, vaiko, jo šeimos – tokiu būdu efektyviai ugdomas vaikų savarankiškumas, jų kalbėjimo, komunikacijos, žaidimo, skaitymo, matematikos, rašymo gebėjimai, bei formuojamas tinkamas elgesys – pykčio kontrolė, mandagus ir atsakingas bendravimas visuomenėje, saugus elgesys nepažįstamoje aplinkoje. Įgyvendinus projektą tikimasi prisidėti prie 2024 m. Lietuvos Švietimo įstatyme keliamų reikalavimų bendrojo lavinimo istaigoms – pagal galimybes, visus vaikus ir jaunuolius su specialiaisiais poreikiais įtraukti į ugdymo procesą, o svarbiausia, suteikti specialiųjų žinių pedagogams.

Taip pat šeimoms, auginančioms raidos sutrikimus turinčius vaikus bus teikiamos intensyvios mokomosios ir psichologinės konsultacijos.

TIKSLINĖ GRUPĖ: Tiesioginę projekto nauda gaunantys asmenys yra vaikai ir jaunuoliai turintys autizmo spektro sutrikimą (mišrų raidos sutrikimą, įvairiapusį raidos sutrikimą, vaikystės autizmą, netipinį autizmą, Aspergerio sindromą), kitų raidos sutrikimų, emocijų valdymo, dėmesio koncentracijos ir netinkamo/destruktyvaus elgesio problemų (vėliau ASS). Šeimos, auginančios vaikus ir jaunuolius, turinčius ASS. Dešimties savivaldybių, su kuriomis pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai, specialistai, pedagogai, spec pedagogai  ir kiti  specialistai dalyvaujantys praktiniuose ir teoriniuose mokymuose.

Netiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė: bendruomenė, kurioje gyvena, mokosi ir leidžia laisvalaikį vaikai ir jaunuoliai, turintys ASS, jų bendraamžiai (klasiokai, bendraamžiai iš neformalios ugdymo aplinkos, draugai), ugdymo istaigų bendruomenės.

Projekte teikiamas paslaugas paskirstėme į šiuos etapus – periodus: I etapas Birštono m. ir Šiaulių raj. savivaldybės 2021 09 01 – 2022 02 01, II etapas Šilutės raj. ir Trakų raj. savivaldybės 2022 02 01 – 2022 07 01, III etapas Jurbarko raj. ir Prienų raj. savivaldybės 2022 09 01 – 2023 02 01, IV etapas Palangos m. ir Varėnos raj. savivaldybės 2023 02 01 – 2023 07 01, V etapas Kelmės raj. ir Jonavos raj. savivaldybės 2023 09 01 – 2024 02 01

VšĮ ISADD Lietuva implements it’s project Strengthening social inclusion with ABA methodology for children and young people with ASS and other developmental disorders in the call of EEA Grants Mechanisms for strengthening social integration of children and young people with high-risk behaviors and/or from disadvantaged backgrounds, funded by EEA and Norway financial mechanisms.

European Economic Area  (EEA) Financial Mechanisms with Donor countries as Iceland, Liechtenshtein and Norway is funding numerous programs in Lithuania, among witch is Program Health https://www.eeagrants.lt/en/programmes/description/program/23.

Project eligible expenditure: EUR 247 383,64 (EUR 210 276,09 grant from the EEA financial mechanism; EUR 37 107,55 budget co-financing) . 

Project implementation period:  12 August 2021 – 12 February 2024.

Area of project implementation is educational institutions and families of these Lithuanian municipalities: Birštono m., Šiaulių r., Jonavos r., Šilutės r., Jurbarko r., Palangos m., Prienų r., Varėnos r., Trakų r., Kelmės r.

The aspiration of the Project is to apply ABA methodology to children and youngsters with autism spectrum disorders in order to reduce the signs of autism or other developmental delay by increasing social integration and full inclusion in the education system. There are two main actions to achieve this ambition:  Application of ABA therapy to a ASD child in his natural environment (including his/her  family), as well as intense  ABA methodology based training for the teachers and their assisting aid. These actions implement the desired to create a team consisting of pedagogue, his assistant, the child and his family, that is backed by ABA methods and can be mostly effective in educating self supporting skills, language, communication, play, reading, mathematics, writing skills, as well as in shaping a socially acceptable behavior – anger control, good manners and responsible behavior in public, discreet conduct in foreign circumstances. The project is expected to contribute to 2024 the requirements set by the Lithuanian Law on Education for general education institutions to involve all children and young people with special needs in the educational process and most importantly to provide special knowledge to teachers.

Target groups of the project are children and young people with ASD and their families; educators from 10 municipalities of Lithuania. Indirect target group is local communities and their members.

We have divided our services into the following stages – periods: Period I in Birštonas town and Šiauliai region municipalities 2021 09 01 – 2022 02 01, Periodt II Šilutė district and Trakai district municipalities 02.01.2022 – 07.01.2022, Period III Jurbarkas district and Prienai district municipalities 2022 09 01 – 2023 02 01, Period  IV Palanga and Varėna district municipalities 02.01.2023 – 07.01.2023, Period V Kelmė district and Jonava district municipalities September 1, 2023 – February 1, 2024

 

Since the beginning of the project up to this date (2022 09 01) 3 text books “Pasikalbėjimo įgūdžiai” (Conversation Skills)  “Bendravimo įgūdžiai” (Social Detective Skills), “Draugystės įgūdžiai” (Friendship skills), by  Janine Toole. PhD, as well as books “Galvok ką galvoji” (Mind Your Mind) by Julie Johansen and Leigh Hay and “Nuostabioji 5 lygių skalė” (The Incredible 5 Point Scale) by Kari Dunn Buron and Mitzi Curtis had been translated and published. Also within one year Birštono m, Šiaulių raj., Šilutės raj. and Trakų raj. municipalities received intense ABA methodology based training for the teachers and their assisting aid. Total of 32 professionals. 8 families were supported with application of ABA therapy to a ASD child or youngster in his/her natural family environment. 34 individual consultations were provided to the family members bearing ASD children

                        

 

 

 

Pradėjome projekto pirmąjį etapą 2021 09 01 – 2022 02 01 nuo Šiaulių raj. Voveriškių mokyklos ir Birštono gimnazijos. Abi mokyklos savo bendrojo ugdymo klasėse moko vaikus  ir  su specialiais poreikiais. Nors ABA metodas ir girdėtas, tačiau mokyklose nebuvo taikytas. Rudens  mėnesiai jau davė pirmuosius rezultatus – mokytojai džiaugiasi, kad vaikai su specialiais poreikiais geriau geba sutelkti ir išlaikyti dėmesį, mokosi bendrauti neverbalinėmis priemonėmis paveikslėlių pagalba. Pirmasis etapas truks iki vasario mėn – dar yra laiko daugiau išmokti ir praktiški užtvirtinti žinias

***

We have started the first Period 2021 09 01 – 2022 02 01 of the project in Šiauliai district Voveriškių elementary schools and Birštonas gymnasium. Both schools provide education for children with special needs as well while including them in to the main stream education classes. Although the ABA method has been spoken of in these institutions, it has not been applied in schools yet. First months of fall have already gave it  first positive results – educators notice that children with special needs are more likely to focus and maintain attention, learn to communicate non-verbally with the help of pictures. The first period will last until February – there is still time to learn more and reinforce knowledge with practice

 

 

 

 

 

2021 m. lapkričio 30 d. kviečiame į renginį, skirtą viešinti Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų lėšomis  finansuojamą projektą “Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“. Renginio tikslas supažindinti su VšĮ ISADD Lietuva vykdomu projektu  mažosiose Lietuvos savivaldybėse, taikant  moksliniais tyrimais pagrįstą ABA metodiką.

Reginio vieta ir laikas: Technopolis Nova, salė Kastytis, Gerulaičio g. 10, Vilnius, 8.45 – 15.00 val.

Daugiau informacijos Renginio kvietimas_Dalyvavimas nuotoliu https://us02web.zoom.us/j/84499054577?pwd=d1c5RUhlcExKUHRvWVBkREVZdDg3QT09

Webinar ID: 844 9905 4577
Passcode: 289213

***

November 30, 2021 please be invited to the public Event of introducing the project ” Strengthening social inclusion with ABA methodology for children and young people with ASS and other developmental disorders in the call of EEA Grants Mechanisms for strengthening social integration of children and young people with high-risk behaviors and/or from disadvantaged backgrounds, funded by EEA and Norway financial mechanisms.The objective of this event is to introduce the project carried out by VšĮ ISADD Lietuva in the small municipalities of Lithuania.

Place and Time of the Event: Technopolis Nova, hall Kastytis, Gerulaičio st. 10, Vilnius, 8:45 a.m. – 3:00 p.m.

More details Event Invitation   Remote Participation https://us02web.zoom.us/j/84499054577?pwd=d1c5RUhlcExKUHRvWVBkREVZdDg3QT09

Webinar ID: 844 9905 4577
Passcode: 289213

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. lapkričio 30 d. įvyko planuotas  renginys,  skirtas projekto “Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“  viešinimui.  Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų lėšomis  finansuojamoje programoje “Sveikata” dalyvaujantis projektas renginio metu sulaukė bendrai 102 lankytoju. Dėl pandeminės situacijos renginys vyko tiek nuotoliu, tiek gyvai. Aktualūs klausimai buvo užduoti  lektoriams  iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo pagalbos skyriaus vyriausiajai specialistei Daivai Vaišnorienei, klinikinei psichologei iš Australijos Jurai Tender, BCBA specialistei Isabella O’Donovan, Australija, mokymų koordinatorei Giedrei Skaisgirytei – Kairei . Sėkmingai pradėtas projektas tęsiasi toliau, truks iki 2024 m vasario 12 d. 

***

Strengthening social integration using ABA methodology for children and young people with autism spectrum and other developmental disorders a public  event appared November 30, 2021 and received a total of 102 visitors. Due to the pandemic situation, the event took place both remotely and live. Relevant questions were submitted to lecturers from the Ministry of Education, Science and Sports, the chief specialist of the Education Support Department, Daiva Vaišnorienė, clinical psychologist Jura Tender from Australia, Certified Behaviour Analyst, BCBA Isabella O’Donovan, BCBA Australia, Program Manager Giedrė Skaisgirytė – Kairė. The successfully launched project continues and will last until February 12,  2024.

Viešinimo renginio, vykusio 2021 m. lapkričio 30 d. pristatymas. Pristato VšĮ ISADD Lietuva direktorė Jurga Alksninienė.   https://www.dropbox.com/s/htmbiq9v9uks177/J.Alksninien%C4%97%20Projekto%20pristatymas%202021%2011%2030.mp4?dl=0

***

Presentation of the public Event, November 30, 2021 given by General Manager of  VšĮ ISADD Lietuva Jurga Alksninienė.   https://www.dropbox.com/s/htmbiq9v9uks177/J.Alksninien%C4%97%20Projekto%20pristatymas%202021%2011%2030.mp4?dl=0

Nuo 2022 m. vasario mėn prasidėjo II -asis projekto etapas Šilutės ir Trakų rajonų Šilutės Žibų pradinėje mokykloje bei Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinėje mokykloje. Tęsis iki 2022 m. liepos 1 d.

***

February, 2022 II Period of the Project been initiate in  Šilutės Žibų Primary School and  Senieji  Trakai Kęstučio Elementary School, in Šilutė and Trakai district municipalities. Will continue until July 1 st, 2002.

Projekto lėšomis išversta Julie Johansen ir Leigh Hay knyga “Galvok, ką galvoji”. Apie tai, kaip svarbu pažinti  savo emocijas, kad galėtum būti jų šeimininkų ir jos nevaldytų tavęs. Pagalba mokytojui ir tėvams

***

Julie Johansen, Leigh Hay  Mind Your Mind has been published by the funds of the project and will contribute to the therapy provided to the Project Families. The Book emphasizes the meaning of recognizing your emotions, that  would not take over, but can be controlled by you. Handy tool for educators and parents

 

Išversta ir naujai išleista Kari Dunn ir Mitzi Curtis knyga “Nuostabioji 5 lygių skalė”. “Daugelį metų taikau skales, konsultuodama vaikus, turinčius įvairių emocinių problemų. O taip pat ir dirbdama su suaugusiais. Nuostabioji 5 lygių skalė nuostabi tuo, kad:

 • Lengvai suprantama ir priimtina vaikams bei paaugliams.
 • Paprastai pritaikoma naujose situacijose.
 • Suteikia įrankį savarankiškai valdyti emocines reakcijas
 • Motyvuoja save kontroliuoti

Sako, Jūratė Emilija Tender, ISADD Australija, VšĮ ISADD Lietuva, klinikinė psichologė, turinti didžiulę patirtį dirbdama su asmenimis, turinčiais vystymosi, o ypač autizmo spektro, sutrikimų

***

Kari Dunn ir Mitzi Curtis  The Incredible 5 Point Scale “Nuostabioji 5 lygių skalė” has been translated and published. For many years I use scales as I consult children with different kind of emotional problems, as well as working with adults. The Incredible 5-Point Scale is incredible because of: 

 • Comprehensible and acceptable for children and teenagers
 • Easily adaptable in unfamiliar situations
 • Provides a tool to control emotions self-sufficiently 
 • Motivates to control one selves

Says, Jura Tender, ISADD Australia, Všį ISADD Lietuva clinical psychologist, based on her extensive experience working with individuals with developmental disabilities, particularly those with Autism Spectrum Disorder


Nuo 2022 m. rugsėjo mėn prasidėjo III -asis projekto etapas Jurbarko  ir Prienų rajonuose, –  Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje ir Prienų Ąžuolo progimnazijoje. Tęsis iki 2023 m. vasario 1 d.

***

September, 2022 III Period of the Project started in  Jurbarkas Vytauto Didžiojo Elementary School and Prienai Ąžuolo Elementary School, in Jurbarkas and Prienai  district municipalities. Will continue until February 1 st, 2003.

2023 m. vasario mėn prasidėjo IV -asis projekto etapas Palangos m.  ir Varėnos rajone, –  Palangos Baltijos  ir Senosios Varėnos A.Ryliškio pagrindinėse (FB)  Šio etapo trukmė  2023 m. vasario 1 d. – 2023 m. liepos 1 d.

***

February, 2023 IV Period of the Project took place in  Palanga Baltijos  and Senoji Varėna A.Ryliškio Elementary Schools (FB)  in Palanga city  and Prienai  district municipalities. The duration of this period is February 1st, 2023 – July 1 st, 2023.

   

 

2023 m. rugsėjo mėn prasideda V -asis, baigiamasis  projekto etapas Jonavos  ir  Kelmės rajonuose, –  Jonavos Neries ir  Kelmės Aukuro pagrindinėse mokyklose.   Laikotarpis  2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. vasario 1 d.

*** September, 2023 final, V Period of the Project takes place in  Jonava  Neries  and Kelmė Aukuro Elementary Schools   in Jonava  and Kelmė  district municipalities. The completion of  the task is outlined for February 1st, 2024.

 

 

2024 m. vasario 7 d. kviečiame į baigiamąjį renginį, skirtą viešinti Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų lėšomis  finansuojamą projektą “Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“. Renginys skirtas apžvelgti   VšĮ ISADD Lietuva vykdyto projekto rezultatus  10 Lietuvos savivaldybių, taikant  moksliniais tyrimais pagrįstą ABA metodiką.

Reginio vieta ir laikas: Technopolis Nova, salė Kastytis, Gerulaičio g. 10, Vilnius, 8.30 – 15.00 val. UniPark parkingo paslauga pastato prieigose.

Daugiau informacijos Renginio kvietimas_ Dalyvavimas nuotoliu: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-XDcMC4tScqEJ9aRYsUugw

WEBINAR ID:
847 4279 6169
Prašome registruoti iš anksto. Tą padarę, Jūs gausite elektroninį laišką su informacija prisijungimui į webinarą.

***

February 7, 2024 the final  public Event of  the project ” Strengthening social inclusion with ABA methodology for children and young people with ASS and other developmental disorders in the call of EEA Grants Mechanisms for strengthening social integration of children and young people with high-risk behaviors and/or from disadvantaged backgrounds, funded by EEA and Norway financial mechanisms is taking place in Vilnius city. The aim of this event is to introduce with the results of the project carried out by VšĮ ISADD Lietuva in 10 municipalities of Lithuania.

Place and Time of the Event: Technopolis Nova, hall Kastytis, Gerulaičio st. 10, Vilnius, 8:30 a.m. – 3:00 p.m. UniPark parking is available at the site.

More details Event Invitation. Please, register in advance for this webinar:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-XDcMC4tScqEJ9aRYsUugw

WEBINAR ID:
847 4279 6169

2024 m. vasario 7 d. įvyko  viešas baigiamasis projekto “Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“ renginys,  skirtas projekto  viešinimui. Renginyje dalyvavo  projekto mokyklų dalyvių atstovai, Lietuvos švietimo ir sporto ministerijos, seimo atstovai, VšĮ ISADD ilgamečiai partneriai, kiti suinteresuoti asmenys.  Susitikimo metu buvo pristatyti tikslai, rodikliai, pasiekti rezultatai, įžvalgos, sekmės istorijos ir tęstinumas. Be programoje nurodytų lektorių Juros Tender bei Giedrės Skaisgirytės – Kairės I d. ir II d., apie projekto eigą ir naudą savo mokyklose dalinosi Palangos Baltijos pagrindinės mokyklos direkroriaus pavaduotoja specialiam ugdymui Ingrida Remeikienė, specialiojo ugdymo mokytoja Laima  Diovkšienė, Prienų Ąžuolo progimnazijos direktorė Giedrė Tautvydienė.

*** 

2024 February 7 the final public event of the project Strengthening social integration using ABA methodology for children and young people with autism spectrum and other developmental disorders took place in Vilnius.  The event was attended by representatives of the school participants of the project, representatives of the Ministry of Education and Sports of Lithuania, the Seimas, long-term partners of VšĮ ISADD, and other concerned individuals.  Goals, indicators, results, insights, success stories and continuity were presented during the meeting.  In addition to the lecturers mentioned in the program  Jura Tender and Giedrė Skaisgirytė – Kairė, Ingrida Remeikienė, deputy director of Palanga Baltic Primary School for special education, Laima Diovkšienė, special education teacher, and Giedrė Tautvydienė, director of Prienų Ąžuolo pro-gymnasium, shared their insides, the progress and benefits of the project in their schools.

 

Projektas atėjo į pabaigą.  Štai čia mūsų komanda, kuri tapo vienos didelės programos “Sveikata” dalyviais.  Dėl to labai džiaugiamės ir jaučiame didelę atsakomybę už šiuo laikotarpiu pasidalintą patirtį,  mokymus ir praktinius darbus su Lietuvos mokyklų ugdytojais. Dešimtyje Lietuvos savivaldybių mūsų mokymuose apsilankė 357 ugdytojai, 20 šeimų gavo intensyvius ABA terapijos užsiėmimus ir 43 šeimos bei jų nariai konsultavosi su psichologu dėl klausimų ar problemų auginant vaikus, turinčius autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų.  Štai, kokiais įspūdžiais pasidalino šeimos:

*******

 • …. emocijų ir elgesio problemų dar liko, kol dirbo specialistas, buvo didelių pokyčių. Labai džiaugiamės, kad galėjome dalyvauti terapijoje ir pamatyti, kaip dirbama su šia metodika, norėtųsi tęstinumo… (Šilutės raj. mama)…
 • Mama iš Prienų apie savo sūnų: “esu labai patenkinta, kad patekome į projektą, mačiau, kad terapija naudinga – jos metus sūnus tapo  daug ramesnis, labiau susikaupęs, nors ir prasidėjo paauglystė ir su ja susiję iššūkiai”
 • “Užsimezgė puikus ryšys su specialiste, vaikas geriau pradėjo suprasti savo netinkamą elgesį, jo pasekmes ir priežastis, – sako tėtis iš Varėnos. Jis ir pats konsultavosi ir su mūsų psichologe – “esu daug domėjęsis šiuo klausimu, pasitikrinau savo žinias”.
 • Berniuko mama iš Jurbarko ypač džiaugiasi: “Pajutome labai stiprią pažangą. Ryškiausias pokytis – Monika išmokino naudotis kalendoriumi, planuotis savo laiką, vaikas tapo daug drąsesnis. O grįžęs iš naujos mokyklos sakė, “Mama, aš turiu DRAUGĄ!” – mums tai didžiulis pasiekimas. Psichologinės konsultacijos davė žinių, kaip bendrauti su vyresniu vaiku, kaip skirti vienas kitam laiko”.
 • Jonaviškė mama sako, kad yra labai patenkinta psichologės ir programų vadovės patarimais kaip valdyti pykti, kaip bendrauti su kitais žmonėmis, kurie lankosi šeimoje. Mergaitė išmoko įvairių strategijų pykčiui valdyti, socialiai priimtino elgesio. Mama viliasi, kad po sėkmingos terapijos, paauglė dukra  vėl bandys lankyti mokyklą su savo  klase po kelių metų pertraukos ir namų mokymo.
 • “Nustebau, kad man gali tiek padėti ir suprasti mano situaciją. Nuostabi psichologė, sūnus labai laukė susitikimų su ja, davė man ir vaikui puikių patarimų – atsirado daugiau motyvacijos gyventi. Labai buvo malonu, kad Gintė skleidė tokią šviesą ir priėmė mano vaiką tokį, koks jis yra” – dalinasi mama iš Varėnos.
 • “Norėjau daugiau informacijos, kaip suprasti savo autistišką sūnų (15 metų). Rodos ir žinojau, bet buvo ir dalykų, kurie buvo visai nauji ir labai naudingi. Galvojau, kad darau gerai, o buvo neteisingai. Iš kitų psichologų nebuvau gavusi tiek praktinės informacijos, Dabar turiu papkę su namų darbais”! – mamos iš Jonavos atsiliepimai.
 • Kita jonaviškė sako apie mūsų konsultacijas – “išsikalbėjau, savo nerimą numalšinau, gavau daug rekomendacijų, judėsim į priekį”
 • O tėtis iš Jurbarko konsultavosi kelis kartus “norėjau susiprasti savo jausmuose, kaip elgiuosi, kodėl sunku surasti ryšį su sūnumi – norėjau išsikalbėti”

This project has come to the finish. Here is our team, which became participants of one big program “Health”. As a result, we are very happy and feel a great responsibility for the experience we shared, trained and carried out practice with Lithuanian school educators during this period. 357 educators attended our training in 10 Lithuanian municipalities, 20 families received intensive ABA therapy sessions and 43 families and their members consulted with a psychologist regarding questions or problems in raising children with autism spectrum and other developmental disorders. Here are the impressions families shared:

*******

 • ” emotional and behavioral problems still exist, while the specialist was working, there were significant changes. We are very happy that we were able to participate in the therapy and see how this methodology is worked, we would be fond of  continuity… (mother of Šilutė district)…·
 • A mother from Prienai about her son: “I am very satisfied that we got into the project, I saw that the therapy is useful – my son became much calmer and more focused, even though adolescence and the challenges associated with it began”·
 • “An excellent relationship with the specialist was established, the child began to better understand his inappropriate behavior, its consequences and causes,” says the father from Varėna.  He himself consulted with our psychologist – “I have been very interested in this topic, I checked and compared my knowledge”.
 • The boy’s mother from Jurbarkas is especially happy: “We saw very strong progress. The most noticeable change – Monika taught him to use the calendar, to plan his time, he became much more daring. And when he returned from his new school, he said, “Mom, I have a FRIEND!” – this is huge for us. Psychological consultations gave me knowledge on how to communicate with an older child, how to spend time with each other.”
 • Mother from Jonava says that she is very satisfied with the advice of the psychologist and program manager on how to manage anger, how to communicate with other people who visit their family. The girl learned various strategies for anger management, socially acceptable behavior. The mother hopes that after successful therapy, her teenage daughter will dare to try to attend school again with her class after several years of absence and home schooling.
 • “I was surprised that she could help me so much, as well as understand my situation. She is a wonderful psychologist, my son was very much looking forward to meetings with her, she gave me and my child great guidance – it handed out me more motivation to live. It was very nice that Gintė illuminates such a light and acceptes my child like that, what he is like” – shares a mother from Varėna.
 • “I wanted more information on how to understand my autistic son (15 years old). It seemed that I already knew, but there were also things that were completely unfamiliar and very useful. I thought that I was doing proper, but it was untrue. I had received such practical advice not from any other psychologist I had before. Now I have a problem with homework! – feedback from a mother from Jonava.
 • Another woman from Jonava says about our consultations – “I talked, I calmed down my anxiety, I got a lot of recommendations, let’s move forward”
 • And the father from Jurbarkas consulted several times “I wanted to understand my feelings, how I behave, why it is difficult to find a connection with my son – I wanted to talk it out”